Algemene voorwaarden

Voor een optimale dienstverlening heeft Triggerpointtherapie Nederland de onderstaande voorwaarden opgesteld. Alle cliënten en bezoekers van Triggerpointtherapie Nederland verklaren zich automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Huisregels

  • Roken in de praktijk is niet toegestaan.
  • Laat tassen en waardevolle spullen niet in de wachtkamer achter, maar neem deze met u mee de behandelkamer in. De praktijk kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor verlies en/of diefstal van uw (persoonlijke) bezittingen.
  • Indien het niet noodzakelijk is wordt u verzocht om  uw mobiele telefoon uit te zetten.

Bejegening

Uw therapeut legt voorafgaand aan uw behandeling zijn werkwijze aan u uit. Als u om welke reden dan ook bezwaar heeft tegen de behandeling, dan dient u dit onmiddellijk aan te geven. Als er situaties ontstaan die niet door u gewenst zijn, zal in overleg met u een oplossing gevonden worden. Met u besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Indien u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met u omgaan, dan verzoeken wij u om dit met ons te bespreken zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Indien dit niet lukt vinden wij dit erg vervelend. U heeft het recht om een klacht in te dienen via de geldende klachtenregeling.

Privacy

Triggerpointtherapie Nederland doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit doen wij onder meer door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en door er voor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Op deze pagina kunt u meer lezen over onze omgang met uw privacy.

Identificatie

Het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg is vanaf 1 juni 2009 verplicht gesteld. Daarom vragen wij u om u te identificeren.

Annulering van een afspraak

Alle afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak, is de fysiotherapeut gerechtigd het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.

Betaling

Na afloop van een aantal behandelingen zult u een factuur van ons ontvangen. U dient deze binnen de vermelde betalingstermijn te betalen. De zorgverzekeraar zal de eventuele vergoeding rechtstreeks aan u uitbetalen. U bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan u, of namens u verleende diensten. Blijft betaling voor de vervaldatum uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de eerste dag na de vervaldatum. Zodra u in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom, of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien u in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen in dat geval voor uw rekening.

Vergoeding

Triggerpointtherapie Nederland heeft met ingang van 1 januari 2014 geen overeenkomsten afgesloten met zorgverzekeraars. Het is zeer aan te bevelen om vooraf aan de eerste behandeling uw verzekeringsvoorwaarden te raadplegen wat betreft de dekking van fysiotherapie bij een niet-gecontracteerde fysiotherapeut en de eventuele eigen bijdrage. ‘Triggerpointtherapie Nederland’ kan nooit verantwoordelijk worden gehouden indien u achteraf onvoldoende verzekerd blijkt. De mogelijkheid tot vergoeding verschilt per therapeut. U vindt meer details op de pagina Tarieven en vergoeding.

Klachten

Heeft u klachten over de behandeling? Neemt u dan contact op met uw behandelend fysiotherapeut. Levert dit onvoldoende resultaat  op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure

Uw mening telt

Triggerpointtherapie Nederland stelt het zeer op prijs indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening. U kunt deze zowel mondeling als via e-mail aan ons doorgeven.

Triggerpointtherapie Nederland wenst u een fijne succesvolle behandeling en spoedig herstel toe.

Terug naar: Tarieven en Vergoeding

Meteen een afspraak maken voor triggerpointtherapie in Utrecht, Wageningen of Culemborg?

Neem
contact op