Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Triggerpointtherapie Nederland doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
De therapeuten van Triggerpointtherapie Nederland hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat wij een factuur kunnen opstellen.
Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

uw naam, adres en woonplaats
uw geboortedatum
uw BSN nummer
uw verzekeraar en polisnummer
Privacy op onze website
Triggerpointtherapie Nederland maakt gebruik van Google-Analytics-cookies om informatie te verkrijgen over het gebruik van de website. Om uw privacy zo veel mogelijk te beschermen hebben wij gekozen voor instellingen met geen of slechts geringe gevolgen voor uw privacy. Als onderdeel hiervan hebben wij op grond van artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Daarnaast is uw IP-adres geanonimiseerd, en worden de verzamelde gegevens niet gedeeld met derde partijen of binnen andere diensten van Google.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht om uw dossier in te zien, binnen de muren van de praktijk. Ook heeft u recht op rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Tijdens de eerste afspraak, zal u gevraagd worden om in te stemmen met het bovenstaande.

Terug naar: Tarieven en Vergoeding

Meteen een afspraak maken voor triggerpointtherapie in Utrecht, Wageningen of Culemborg?

Neem
contact op